M.M: NewsArchiveTemplate
NewsArchiveTemplate

Företagsnyheter

Christian Berner Tech Trade AB (publ) fastställer nya finansiella mål

2016-08-17

Styrelsen i teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB har idag fattat beslut om reviderade finansiella mål. Mål för EBITA-marginal ersätter tidigare EBITDA-mål samt målet för tillväxt och avkastning på eget kapital justeras upp. Styrelsen bedömer att de justerade finansiella målen bättre illustrerar nästa steg i Bolagets utveckling samt underlättar sektorjämförelse.

Christian Berner Tech Trades finansiella mål efter revideringen är följande:

 Mål
Nya
Befintliga
Omsättningstillväxt10% 7%
EBITA-marginal9%
Soliditet35%35%
Avkastning på EK25%20%
Utdelning30-50%30-50%
EBITDA-marginalUtgår8% (motsvarar ca 7% EBITA-marginal)

"Vi har de senaste åren fokuserat på att skapa en balanserad koncernstruktur och arbetat målmedvetet med att stärka vår lönsamhet. Vi har nu en bra plattform att stå på, både finansiellt och organisatoriskt. Nu tar vi nästa steg i vår resa, med ett ännu tydligare tillväxtfokus tillsammans med fortsatt prioriterat arbete att stärka lönsamheten bedömer styrelsen att de nya finansiella målen bättre speglar denna utveckling.”

Joachim Berner, styrelseordförande Christian Berner Tech Trade AB

För ytterligare information kontakta:

Bo Söderqvist, VD Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 31-336 69 10E-post: bo.soderqvist@christianberner.com, www.christianberner.se

Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 31-336 69 86E-post: anna.boqvist@christianberner.com, www.christianberner.se

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl. 11:00 CET.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser, tel +46 (0) 8-454 32 00

TopContent: Link (7349)
Default.Master