M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Skog, Papper & Cellulosa

Kolonninredningar och fyllkroppar
Allt som behövs för absorption, destillation, strippning, rektifiering.

Membranfiltrering
Membranfiltrering utgör ett viktigt tillverkningssteg i bioraffinaderier och har unika egenskaper för att separera lösta ämnen baserat på molekylstorlek.

Filterteknik
Vi tillhandahåller olika filtertyper; självrensande, backspolande, pås- och patronfilter och separatorer för partikelavskiljning.

Torkning
Torkmomentet inom biomassa/cellulosa-processer reducerar transport- och lagringskostnader och förlänger livslängden. I många fall är torkning också en nödvändig del av processen.

Vakuum-/ångkylanläggningar
Flash-kylanläggningar med enkel och robust konstruktion, pålitlig och säker drift, mycket lite slitage p.g.a. avsaknad av rörliga delar, minimalt underhåll, möjlighet till både direkt och indirekt kylning. Vakuumsystem för pappersarkavvattning och filtkonditionering, även för papper, kartong, tissue och massatillverkning.

Ångjetvakuumpumpar
Ångjetvakuumpumpar drivs med produktånga och i hybridsystem kombinerat med mekanisk vakuumpump.

Termokompressorer
Stora Enso Kvarnsveden har installerat termokompressorer på bruket i syfte att minska förbrukningen av färskånga till dubbeldiskraffinörerna.

Gasskrubbers
Gasskrubbers rengör och avlägsnar damm ur avgaser som uppstår i processindustri, separerar aerosoler, kyler och konditionerar gaser, kondenserar ånga och absorberar avgaser.

Kyltorn
Kyltorn med en cirkulerande vattenkrets och förångning är ett enkelt sätt att oavsett lokalisering skapa kyla för din process.

Brännare och pulverinjektion
Avancerad brännarteknik för mesaugnar med flexibla brännare för alla sorters bränsle; fasta pulvermaterial, flytande och gasformiga. Våra brännare anpassas för varje ugn och kan individuellt justeras för optimal blandning av bränsle och luft, kontrollerad flamma och minimerade utsläpp.

Pappersteknik
Arkskärmaskiner, massaberedning, rullmaskiner, slitdelar och tillbehör till pappersmaskiner, smetkök/bestrykning och termovalsar.

 

TopContent: Industry (8295)
Default.Master